നാടും നാട്ടാരും !

എഴുതാന്‍ തുടങണം..കുറച്ച് കൂടി കഴിയട്ടെ..അറിയാനും കേള്‍ക്കാനും,പറയാനും ചോദികാനും,ഒരുപാട് ഉന്‍ട്............